Uitvaartvereniging sinds 1928

Als plaatselijke uitvaartvereniging hebben wij geen winstoogmerk. Daardoor zijn wij in staat de kosten voor onze leden zo laag mogelijk te houden.

STREEKGEBONDEN

De medewerkers die via Uitvaartvereniging Odoorn en omstreken worden ingezet komen uit het werkgebied en zij kennen de streek goed. Onder leiding van een uitvaartleider  zorgen ze er voor dat alles bij een overlijden verloopt zoals dit wordt gewenst. We zijn ons er van bewust dat geuite wensen respectvol moeten worden uitgevoerd. Zoals vroeger gaat het niet meer. Toen was er vooral eenvormigheid en verzorgde de begrafenisondernemer de plechtigheid op zijn eigen gebruikelijke manier. Dat kan nu niet meer. De huidige mogelijkheden in de begrafenisbranche vragen om een professionalisering die volledig is toegespitst op uw eigen wensen. Uitvaartvereniging Odoorn en omstreken staat daar voor.

Steen

ONTSTAAN VAN ONZE VERENIGING

De vereniging is ontstaan uit rouwkleedverhuur. Dit kleed werd vroeger over een kist gelegd als de overledene naar zijn laatste rustplaats werd gebracht. De kist stond meestal op een boerenwagen getrokken door één of twee paarden. Het rouwkleed was in beheer bij de Diaconie. Later kwam er een rouwkoetsvereniging bij.

In 1928 zijn beide verenigingen samengegaan in een begrafenisvereniging. De begrafenis werd meestal uitgevoerd door de noabers (buren) die links en rechts van het sterfhuis woonden. Er werden blinden voor de ramen geplaatst, waaraan men kon zien dat iemand gestorven was. De noabers brachten de planken en verzochten de timmerman een kist te maken. De planken werden vaak al bij huis gebracht bij het huwelijk, net als de lijkwade, een doek waarin de overleden werd gehuld. Ook was er de leed aanzegger. Pas later werden er rouwkaarten bezorgd. Vroeger, als de overledene thuis opgebaard was, en zeker bij de zomerdag, kwamen er lijk luchten in de woning. Om deze luchten te verminderen werden er schotels met vers gemalen koffie bij de kist geplaatst (als luchtverversers). In de zestiger jaren kwam er een lijkauto, maar die kon niet langzaam genoeg rijden. Een begrafenis gebeurde van huis uit of vanuit de Kerk, café Dekens en nog later vanuit het jeugdgebouw.

In 1981 hebben we samen met de gemeente Odoorn een mortuarium gebouwd. Dat was al een hele verbetering. Ook nu bestaat nog de mogelijkheid om de overledene tot aan de uitvaart thuis op te baren, afhankelijk van de omstandigheden. Door veranderingen in de samenleving is een verschuiving opgetreden van begrafenissen naar crematies en is de begrafenisvereniging verworden tot een uitvaartvereniging. De huidige volledig aangepaste en gemoderniseerde aula biedt alle mogelijkheden. Naast het opbaren van de overledene onder maximaal geconditioneerde omstandigheden biedt de grote zaal u de mogelijkheid om groepen te ontvangen om condoleances af te nemen alsmede een uitvaartplechtigheid te houden, waarbij de overledene ten kerkhof wordt gedragen dan wel wordt uitgeleid naar het crematorium voor een besloten crematie.   

UGNA

Uitvaartvereniging Odoorn en omstreken heeft al jarenlang een professionele samenwerking met UGNA (Uitvaartverzorging en Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam) te Coevorden. Een samenwerking waarbij de partijen elkaar prima aanvullen.

In juni 2009 kreeg UGNA haar certificering van de ‘Stichting Keurmerk Uitvaartzorg’. Deze certificering wordt slechts toegekend, wanneer aan de hoge eisen van deze stichting wordt voldaan.